Vill du översätta webbsidan?

Frågor och svar

Att söka bostad

Har du inget användarkonto hos oss, klickar du på ”Registrera dig i bostadskö” och följer instruktionerna. Har du ett konto men inte har aktiverat din bostadskö, loggar du in på Mina sidor och klickar sedan på knappen ”aktivera” under ”Mina profiler”. En ofullständig ansökan kan inte behandlas.

Ni måste båda två skapa varsin ansökan som ni sedan kopplar samman på Mina sidor. Längst ner på Mina sidor finner du ”Mina uppgifter”, klicka på ”ändra” och fyll sedan i medsökandes personnummer i rutan med samma rubrik.

Genom att logga in på Mina sidor, då kommer din ansökan att automatiskt att uppdateras. Du behöver bara logga in, systemet kommer då att förlänga din ansökan 12 månader framåt i tiden.

Du svarar alltid på ett erbjudande via Mina sidor, det räcker inte med att du lämnar ditt svar muntligen. Du måste själv logga in på Mina sidor och tacka ja eller nej. Behöver du hjälp med detta kontakta vår marknadsavdelning. Om du fått ett erbjudande finns detta på Mina Sidor under rubriken ”Mina ärenden” och fliken ”Erbjudanden”. Svara gör du enkelt via rullmenyn under rubriken ”Svar”. Glöm inte att meddela om du kommer delta på visningen av lägenheten eller ej. Endast föranmälda deltagare kommer att få delta.  

Det är antalet köpoäng som avgör vem som tilldelas våra lediga lägenheter oavsett om det är en intern eller extern kund. Hyresgäster som vill byta lägenhet ska därför aktivera sin bostadskö på Mina sidor, om detta inte redan gjorts. Hyresgäster skickar sedan intresseanmälningar på de lägenheter som de är intresserade av.

Här publiceras alla lediga studentbostäder med undantag för vissa specifika bostäder som istället publiceras på Lottning eller Först till kvarn. Bostäder som publiceras på Torget fördelas alltid efter köpoäng.

Huvudregeln är att studentbostäder publiceras på Torget. Lottning är marknadsplatsen på webben där vi publicerar lediga studentbostäder där du kan flytta in inom kort. Publicering är alltid på måndagar och onsdagar klockan 19:00 och intresseanmälan är öppen 24 timmar. Tilldelning sker genom att systemet lottar ut bostaden bland de som anmält intresse, oavsett hur många köpoäng de har. 

Om en studentbostad som legat på Lottning inte får någon intresseanmälan under publiceringstiden byter bostaden marknadsplats till Först till kvarn. Detta innebär att de tre första personerna som gör en intresseanmälan på bostaden får ett erbjudande om bostad. När tre personer gjort en intresseanmälan plockas annonsen bort från hemsidan.

Ekonomi

Hyran förfaller sista dagen i föregående månad, det vill säga att hyran för exempelvis februari månad betalas i slutet av januari månad. Har du autogiro är det sista bankdagen som gäller. Använder du andra överföringstjänster kan det ta några dagar före pengarna finns på vårt konto. Tänk på att alltid betala hyran i tid.

Är inte hyran betald en vecka efter förfallodag sänds det vidare till Intrum Justitia som skickar ut ett inkassokrav. Inkassokravkostnad och upplupen ränta*) har tillkommit på hyresskulden (kapitalbelopp). Du ska betala totalsumman till Intrum Justitia enligt de uppgifter som står i brevet. Det ska inte betalas till Vätterhem om du fått inkassokravet från Intrum Justitia. Om du anser att det är felaktigt sänt till Intrum Justitia, kontakta vår ekonomiavdelning via vår mejl. Det är bra om du då har ditt kundnummer samt vilket datum inbetalningen är gjord till Vätterhem så att kontroll kan göras på smidigast sätt.

 

*) Upplupen ränta är en ränta som beräknats med ledning av belopp, räntesats och den tid för vilken beräkningen gjorts. Ränta är allmänt priset på lån av pengar.

Eftersom du har skrivit på ett hyresavtal är du skyldig att betala din hyra i tid oberoende om du fått avi eller inte. Om du behöver några uppgifter angående din avi, kontakta vår ekonomiavdelning via vår mejl. Varje avi har ett eget ocr-nummer (referensnummer) och betalar du in med ett annat ocr-nummer än det som är på aktuell avi är det risk att inbetalningen inte blir registrerad på rätt sätt hos Vätterhem.

Ja, det går bra. Du kan även ha e-faktura med automatisk godkännande, då behöver du inte heller godkänna e-fakturan, den går vidare för betalning automatiskt.

Autogiro dras den sista bankdagen i månaden. Om det saknas täckning när autogiro försöker dra beloppet sista bankdagen, görs ytterligare försök att dra beloppet, upp till tre gånger. Om det efter dessa, totalt fyra gånger, inte fungerat behöver du som hyresgäst göra en ”manuell” inbetalning.

Avtalsfrågor

Bostaden kan sägas upp tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Den månad som du säger upp bostaden räknas ej. (Ex. säger du upp din bostad den 17 juni, blir uppsägningstiden till den 1 oktober.) Observera under uppsägningstiden för inte fria hyresmånader utnyttjas. 

In- och utflyttning

Inflyttningsdagen är den dagen då ditt avtal börjar gälla, vanligtvis den första i månaden. Infaller dagen som ditt avtal börjar gälla på en helgdag, gäller första vardagen efter helgdag. Nycklarna kan du hämta tidigast kl 13.

När hyrestiden löpt ut ska du senast påföljande dag lämna bostaden och senast kl 12:00 ha lämnat nycklarna på ditt förvaltningskontor eller i studentreceptionen. (Ex. om ditt avtal upphör den 31 mars ska nycklarna vara inlämnade senast den 1 april kl 12:00.) Infaller den dag då bostaden ska tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det istället ske nästa vardag.